سه شنبه 20 آذر 1397

این سایت را صفحه خانگی خود کنید      این سایت را به لیست علاقه مندی های خود بیافزایید
زن در دو مـرحله مظلوم بوده است، يك در جاهليت زن مظلوم بود اسلام منت گذاشت بر انسان، و زن را از آن مظلوميتى كه داشت بيرون كشيد، يك موقع در ايران ما زن مظلوم شد و آن دوره شاه سابق و شاه لاحق بود. با اسم اينكه زن را مى‌خواهند آزاد كنند، ظلم‌ها كردند به زن، زن را از آن مقام شرافت و عزت كه داشت پايين كشيدند، زن را از آن مقام معنويت كه داشت شىء كردند و به اسم آزادى، “آزاد زنان” و “آزاد مردان” آزادى را از زن و مرد سلب كردند و زن‌ها را و جوانان ما را فاسد الاخلاق كردند.
بـى‌تـرديـد از پـليـدتـريـن تـرفـنـدهـاى دشـمـنـان اسـلام، تـوطـئه كـشـف حـجـاب بـود كـه در تـاريـخ مـعـاصـر مـيـهـن مـا بـه شكل رسمى و قانونى اتفاق افتاد.
انگلستان پدر پير استعمار كه در آن دوران از بزرگترين ابر قدرت‌ها و از دشمنان سرسخت اسلام به شمار مى‌رفت، با طرح كودتاى سوم اسفند ۱۲۹۹، و روى كار آوردن ((رضاخان ميرپنج)) در صدد به اجرا در آوردن ((تز اسلامزدايى )) و جايگزينى ارزش‌هاى غربى در جامعه بود.
مهم ترین شیوه های کشف حجاب رضاخان
1-       اجبار در استفاده از لباس های متحدالشکل اروپایی و حضور کارمندان دولت در جشن های مخصوص به همراه همسران خود به صورت بی حجاب.
افسری تعریف می کند:در این مجالس که همه ی ما ناچاریم شرکت کنیم. اگر کسی درجه ی پایین تر و زن زیبا داشته باشد هیچ اختیاری ندارد و زنش در اختیار افراد مافوق قرا می گیرد.
2-       معرفی چادر به عنوان کفن سیاه و نماد عقب افتادگی.
3-       الزام به استفاده از حجاب (چادر) توسط زنان بدکاره .
4-       ضرب و شتم زنان محجبه.
5-       حبس و تبعید روجانیون مخالف کشف حجاب.
6-       کشتار بیش از 2000 نفر از معترضین کشف حجاب در مسجد گوهرشاد و...
كشف حجاب، ارمغان سفر به تركيه
در ۱۲ خـرداد ۱۳۱۳، رضـاخان عازم تركيه شد. در آن زمان مصطفى كمال آتاتورك، بنيانگذار رژيم لائيك، بر آن كشور حكومت مى‌كرد. تركيه در آن زمان از نظر معيارهاى غربى پيشرفت‌هاى چشمگيرى كرده بود. رضاخان پس از بازگشت، بى‌درنگ به تغيير اوضاع ايران در همه امور، بويژه در زمـيـنـه فـرهـنـگى پرداخت و شديدتر از گذشته به تلاش‌هايش در راستاى ((اسلام زدايى)) بويژه ((حجاب زدايى زنان مسلمان)) گام بـرداشـت. مـحـمـود جـم كه سال‌ها نخست وزير و وزير آن روزگار بوده، مى‌نويسد:
در يكى از روزهاى تير ماه ۱۳۱۳، كه هيئت دولت در قـصـر سـعـد آبـاد در حـضـور شـاهـنـشـاه جـلسـه داشـت، (رضـا شـاه ) فـرمـود: سـابـقـاً بـارهـا بـه كـفـيـل وزارت مـعـارف دسـتـور داده‌ام تـا در بـاب بـرانـداخـتـن رسـم حـجـاب مـا بـيـن زنـان ايـران اقـدام نـمـايـد. امـا او اقـدامـى نكرده و يا نتوانسته، حال مى‌خواهم كه در اين راه با كمال است از ميان برداشت شود.
در بـهـمـن ۱۳۱۳، كـه دانـشـگـاه تـهـران افـتـتـاح گـرديـد، بـه دخـتـران دسـتـور دادنـد بـا پـوشـش غـيـر اسـلامـى (بـدون حـجـاب )، بـه تـحـصـيـل مـشـغـول شـونـد تـا در آيـنـده‌اى نـه چـنـدان دور پـيـشـاز نـهـضـت كـشـف حجاب گردند. البته تأسيس ‍ دانش‌سراهاى عالى و مقدماتى كه از سال ۱۳۱۲، آغاز شده و رضاخان در ۱۷ دى ۱۳۱۴، طى جشن فارغ التحصيلى دختران بى‌حجاب دانش‌سراى مقدماتى، كشف حجاب را رسما اعلام كرد. ايـن اقـدامـات بـا بـرگـزارى مراسم و آيين هاى عمومى مختلط ادامه يافت و در خرداد ۱۳۱۴، مؤسسه پيشاهنگى دختران تأسيس گرديد كه با اجراى صدها برنامه ضد اخلاقى و انحرافى، گام مهم و مؤثرى در شكست شأن و منزلت زنان و دختران برداشته شد.
Image result for ‫17 دی سالروز کشف حجاب‬‎
رضـاخـان با اينكه مى‌دانست مردم مسلمان شديداً مخالف اقدامات او هستند، به مخالفت خود با اسلام همچنان ادامه داد و در جمع نمايندگان مجلس پس از بـازگـشـت از تـركـيـه مـى‌گـويـد: ((كـوشـش مـن ايـن اسـت كـه ايـرانـيـان را در طـريـق تـرقـى و قبول تمدن جديد (غرب‌زدگى) وارد كنم. اما مردم متأسفانه حاضر نيستند خود را براى زندگى عصر جديد حاضر نمايند)).
اعلام رسمى كشف حجاب
حجاب نمادى‌ترين مصداق اسلاميت و عقيده‌مندى مردم مسلمان و متعهد به آيين جاودان الهى حضرت محمد (صلى الله عليه و آله و سلم ) است .
اقـدامـات رضـاخـان در غـربـى كـردن كـشـور و تـأسـيـس مـراكـز رسـمـى و نـيـمـه رسـمـى در جـهـت رواج فـرهـنـگ غـرب و كـشـف حـجـاب، مـدت‌هـا قـبـل از اعـلام رسـمـى آغـاز شـده بـود و مـخـالفـت‌هـاى زيـادى را از سـوى مـردم به رهبرى روحانيت آگاه در پى داشت كه از آن جمله قيام مردم در مسجد گوهرشاد مى‌توان اشاره كرد.
حـدود شـش ماه پس از واقعه مسجد گوهرشاد، رضاخان با بى اعتنائى به مخالفت علما و مردم مسلمان، در روز ۱۷ دى ۱۳۱۴، قانون كشف حجاب زنان را بـطـور آشكار و رسمى اعلام كرد و خود به اتفاق همسر و دخترانش (اشرف و شمس) كه بدون حجاب بودند، در جشن فارغ التحصيلى دانش‌سراى مـقـدماتى كه به ابتكار على اصغر حكمت، وزير معارف و فراماسونر تشكيل گرديد، شركت و سخنانى ايراد كرد كه آغازگر يك دوره سياه براى زنان ايران بود، دوره‌اى كه قريب به نيم قرن به طول انجاميد و در طى آن سخت‌ترين ضربه‌ها را بر جسم و روح زن مسلمان وارد كردند و شخصيت آسمانى و فرشته گونه او را در هم شكستند.
مـحـمـد رضا پهلوى در كتاب ((مأموريت براى وطنم)) مى‌نويسد:
تا آنجايى كه اطلاع دارم اين اولين بار بود كه در تاريخ ايران بـانـوان بـدون حـجـاب در مراسم رسمى عمومى شركت می‌جستند و پر واضح است كه موفقيت در اين آزمايش بزرگ، مرهون نيروى ابتكار پدرم و تا درجه‌اى مديون شجاعت مادر و خواهرانم بود كه در برابر رسوم كهنه (حجاب زنان مسلمان) كه مورد حمايت اكثريت مردم از جلمه بسيارى از روحانيون بزرگ و رجال كشور بود، قيام كنند … اقدام رضاشاه موفقيت كامل يافت
مأموران رضاخان در اجراى اين قانون، با تمام قوت و قدرت، شب و روز در كوچه‌ها و خيابان‌ها گشت مى‌زدند و هر جا زن با حجابى را مى‌يافتند با خشونت با او برخورد و چادر و روسريش را بر مى‌داشتند و مردان را مجبور مى‌كردند تا زن‌هايشان را سربرهنه به خيابان‌ها و مجالس ببرند.
مخالفت امام خمينى (ره ) با كشف حجاب
ايـن وضـعـيـت اخـتناق كه در ايران پديد آمده بود، امام خمينى (ره ) كه در آن زمان در سنين جوانى بود) و ساير علماى حوزه علميه را به خروش آورد و باعث شد تا برغم خطر انحلال حوزه نوپاى قم از سوى رضاخان، مخالفت خود را با كشف حجاب اعلام كنند. از اين رو فضلاى حوزه و در رأس آنها امـام (ره ) كـه آن زمـان بـه حـاج آقـا روح الله خـمينى معروف بود به رئيس حوزه علميه، مرحوم آيه الله العظمى حاج شيخ عبد الكريم يزدى گفتند: ((در هـر صـورت چاره‌اى جز اين نيست كه طى يك تلگراف رسمى به اين قضيه (كشف حجاب ) اعتراض شود، براى آينكه حجاب از ضروريات دين اسـلام اسـت و مـا بـايـد از آن دفـاع كـنـيـم. اگـر هـم ايـن طـاغـوت قـبـول نـكـرد كـه لغـو كـنـد، لااقـل رفـع تكليف از حوزه و مرجعيت شيعه مى‌شود و اين اعتراض در تاريخ مى‌ماند. آيه الله حائرى يزدى تلگراف مختصرى با اين مضمون خطاب بـه رضـا شـاه نـوشتند كه: ((حجاب از مسلمات دين اسلام است و كشف آن براى زنان نبايد اجبارى و الزامى باشد و …)) كه با پاسخ اهانت‌آميز محمدعلى فروغى نخست وزير وقت و واكنش تند رضاخان روبرو گرديد
Image result for ‫17 دی سالروز کشف حجاب‬‎.
امـام (ره ) كـه يـكـى از مـخـالفـان سـر سـخـت رضـاخـان بود و بسيارى از جنايات آن دوران را عيناً مشاهده كرده بودند در يكى از سخنراني‌هايشان چنين فرموده‌اند:
مـن يـادم اسـت كـه اينها در زمان رضاخان به اسم اتحاد شكل، به اسم كشف حجاب چه كارها كردند، چه پرده‌ها دريدند از اين مملكت، چه زورگويي‌ها كردند و بچه‌ها ساقط شدند در اثر حمله‌هايى كه اينها مى‌كردند به زن‌ها كه چادر را از سرشان بكشند.
و در سخنرانى ديگرى فرمودند:
قضيه كشف حجاب يك مطلبى نبود كه اينها مى‌خواستند زن‌ها را مثلاً ده ميليون زن را بياورند در جامعه وارد كنند، اين‌ها يك دستوراتى بود كه اين‌ها می‌گـرفتند از خارج، براى اسارت ما اجرا مى‌كردند … اين كشف حجابى كه اين‌ها كردند و اسمشان را بعداً ((آزاد زنان))، ((آزاد مردان)) پسر رضـاخـان گـذاشـت، من تلخى‌اش باز در ذائقه‌ام هست و شما نمى‌دانيد چه كردند با اين زن‌هاى محترمه و چه كردن با همه قشرها، الزام مى‌كردند هم تـجار را، هم كسبه جزء را، هم روحانيت را، هر جا زورشان مى‌رسيد، به اينكه مجلس بگيرند و زن‌هايتان (بى حجاب) را بياوريد در مجلس بياوريد در مجلس عمومى. آن وقت اگر اين‌ها تخلف مى‌كردند كتك دنبالش بود، حرف دنبالش بود، همه چيزها و حرف‌ها بود و اين‌ها مى‌خواستند زن را وسيله قرار بدهند از براى اينكه سرگرمى حاصل شود براى جوان‌ها، و در كارهاى اساسى اصلاً وارد نشوند.
مقاومت زنان مسلمان
رضـاخـان در طول سال‌هاى حكومتش با مخالفت‌ها و مقاومت‌هاى منفى و خيزش مردمى زيادى به هدايت و رهبرى و راهنمايى روحانيت آگاه و انقلابى روبرو گـرديـد. حتى عده زيادى از زنان مسلمان با به جان خريدن همه خطرات و تحقيرها تا پايان حكومت رضاخان و حتى پس از آن حاضر به ترك حجاب اسلاميشان نشدند، بلكه مقاومت كردند و افتخار نسل‌هاى آينده شدند. بـا ابـلاغ قـانون كشف حجاب، برخى از زنان كه چادرهايشان را اجباراً برداشته و روسرى به سر كردند، روپوشهاى بلند پوشيدند تا ايمان و پـاكـدامـنى و منزلت الهى شان محفوظ بماند. اما رضاخان دستور داد تا با شدت هر چه تمام‌تر به اينگونه زنان هجوم برند و روسري‌هايشان را پاره نمايند.
بـايـد گـفت حماسه‌ها و مخالفت‌هاى دليرانه زنان و مردان مسلمان در مقابله با موج اسلام ستيزى رضاخان جزء درخشنده‌ترين صفحات تاريخ كشور اسلامى ايران است كه براى هميشه در تاريخ خواهد ماند.
منبع:کتاب جواهرانه،سایت موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی،حسین مكی، تاریخ بیست ساله ایران، ج ششم، تهران: ناشر، 1362، ص 157.
 
منبع : موسسه خیبر      1396/10/16 15:06    تعداد بازدید :  397


نظرات بازدیدکنندگان
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود
تعداد بازدید : 397
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )


 
  |صفحه اصلی| | اخبار | |طرحها و خدمات| | اندیشه | |گالری تصاویر| | فروشگاه | | پیوندها | |چند رسانه ای| | دانلود | |مشاوره حجاب| |نقشه سایت| | درباره ما | | تماس با ما |  
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه فرهنگی هنری کاربردی خیبر می باشد. تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.